KOZUKA & KOGAI

SW-001 - Yoroidoshi / Armor Piercing

KKS-034KKS34.html